Mijn eerste tattoo: Made with Love

In de viering van vanmorgen werd er stilgestaan bij de liefde, dit naar aanleiding van de tweede lezing uit de Brief van Paulus aan de Korintiers (12, 31-13, 13).

‘De liefde is lankmoedig en goedertieren, zij is niet afgunstig, praalt niet, beeldt zich niets in. Zij geeft niet om schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. De liefde verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer.’

Wie God is? Hij is verborgen achter een sluier. Soms heel even zien we Hem…
in het voorbijgaan…
van achteren…

Wie God is? Wij geloven dat Hij ons het leven gegeven heeft en geeft
en soms zien wij Hem, waar Liefde zichtbaar wordt,
waar levensruimte wordt gegeven
en waar vriendschap en liefde bloeien mag.

Wie wilde kon zich na afloop van de viering laten tekenen. Mijn eerste tattoo is gezet: Made with Love.

God, we hebben U nog nooit gezien
en toch ben U zichtbaar, te zien waar
getekend wij zijn met Uw Naam en stempel:
Made with Love, een tattoo in ons hart.

God heeft ons met liefde geschapen,
getekend zijn wij door en met Hem,
toegerust om als Hem, de liefde te leven
als beelddragers van zijn eeuwige Naam.

Zo zijn wij allen kinderen van God,
geroepen om de Naam te leven
die Hij ons heeft gegeven: levende liefde
Made with Love, zijn wij, ook jij, ook jij!

 

 

Advertenties

Gods Liefde: een Licht dat nooit meer dooft!

‘Omdat jullie door de liefde van Christus elkaar liefhebben, moeten jullie de liefde die jullie van binnen hebben metterdaad van buiten tonen.’ (Testament van Clara van Assisi 59)

De Liefde Gods hebben wij gekregen,
niet om voor onszelf te bewaren
maar om ze metterdaad naar buiten te tonen.

Liefde Gods brandt in mij
dat ik ontvlam door wat Jij in mij aansteekt
en deze Gloed inzet, naar buiten toe toon.

Aanstekelijk leven door Gods Liefde aangestoken:
een Licht dat nooit meer dooft
tot lof van God en tot zegen van de mensen!

God als Vriend

Geliefd (2013); zr. Marianne

God als Vriend
is dat mogelijk?
Is Hij niet Almachtig en ver
Alziende en Alwetend?
Of zó ver vandaan
dat Hij niet meer is dan een Iets?

God als Vriend
zo ver weg en toch dichtbij
waar ik als Hij de stap kan zetten.
Geen slaaf of dienaar meer
te zijn maar vriend
van de Almachtige, Alziende Alwetende.

God als Vriend
zo wil Hij God zijn
door de Liefde
die alles vermag,
die alles ziet
en alles doorziet.

God als Vriend
Eén met de Ander
en toch aanwezig
Hij en ik, ik en Hij,
verbonden, één
en toch ook twee.

God als Vriend
een eenheid die velen omvat
vrienden, broeders en zusters
in de Naam van onze Beminde
verbonden in, door en met Hem
onze Vriend door dik en dun, voor altijd.

Dank dat ik in Gods Liefde leven mag, verbonden in, door en met mensen! Godlof!

Hoe een gewone maandag een feestdag kan zijn …

Pax; zr. Marianne (2014)

De evangelist Johannes (Joh. 14, 21-26) laat mij nadenken over de relatie tussen liefhebben en het onderhouden van de geboden.

God beminnen, het doen van de geboden en Gods aanwezigheid in onze harten zijn nauw met elkaar verbonden. Al de geboden zijn terug te brengen tot de twee: God beminnen en je naaste. Er is maar één gebod: heb elkaar lief! Zo is de cirkel rond: één stroom van liefde die God en mensen met elkaar verbindt. God zelf die ons als Levende Liefde tot broeders en zusters maakt!

Zo’n Woord maakt deze gewone maandag in de 5e week van Pasen tot een feestdag! Ik wens ons een dag vol levende liefde, een feestdag waarin het leven wordt gevierd.

Tot lof van God!

 

Pure Minne om niet

Aanbidding (2013); zr. Marianne

Brood dat wordt gedeeld – vermenigvuldigd
wonderbaarlijk.
De magen gevuld –
de liefde gaat door de maag
toch!?

Levende liefde  wordt gedeeld – geeft leven
liefdevol
Mijn ziel stroomt vol –
deze liefde gaat dieper
vraagt mijzelf als antwoord
te geven
pure Minne om niet
zo zijn wij bedoeld.

(Bij Joh. 6, 22-29)

Tot lof van God!

Het kwade loopt dood, wordt machteloos.

Mt. 5, 38-48; Gé Albers

Bij het rondje kennismaking was één van de vragen: ‘Wat is je favoriete Bijbeltekst?’ Toen één van de deelnemers zei die tekst uit de Bergrede van die ene en die andere wang: ‘Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de ander toe.’, toen werd er door  een aantal anderen geschokt gereageerd – deze vonden het wel erg radicaal, deze tekst.

‘Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de ander toe.’ Wat vinden we nu zo ongemakkelijk aan deze tekst? Is het de weerloosheid? Het gewillige dragen van lijden en onrecht? We mogen deze tekst denk ik niet verstaan als een rechtvaardiging van het kwaad, als een oproep om het kwaad maar zijn gang te laten gaan.

Wat gebeurt er als je de andere wang toekeert? Je voegt geen kwaad aan het kwaad toe en doorbreekt de macht van de aanrichter van dat kwaad. Hiermee neem je als het ware de vijand zijn wapen uit handen, het kwade loopt dood, wordt machteloos. Tegen deze tegenstander is de vijand niet opgewassen. Het doel van het kwade: kwaad stichten, wordt hier niet bereikt, loopt dood.

Is dit niet wat Jezus ten diepste heeft geleefd? Ten einde toe?

En Jezus gaat verder: ‘Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen’ Niet slechts weerloos het kwade verdragen en het stoppen van het kwaad, maar je vijand beminnen, voor hem bidden; hem zegenen, hem het goede toewensen. Dat is het uiterste.  Gods liefde zoekt de vijand, die haar nodig heeft, die hij haar waardig acht. ‘God laat immers zijn zon schijnen over goeden en slechten.’

‘Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de ander toe.’ Inderdaad wel een heel mooie en veelzeggende Bijbeltekst, zo eentje voor in je rugzak op de weg van de navolging.

Tot lof van God!

Gebruikte literatuur: D. Bonhoeffer, Navolging (Ten Have, 2012), blz. 94-99