Gij zijt mijn Rijkdom en dat is mij genoeg!

Clara en Franciscus – De Bruycker

Deze woorden van Franciscus kwamen bij mij boven, bij het lezen van de verzen 18-20 uit de 1e brief van Clara van Assisi aan Agnes van Praag.

De vossen immers, zegt Hij, hebben holen en de vogels van de hemel nesten maar de Mensenzoon, Christus, heeft niets waar Hij zijn hoofd op neer kan leggen.
Maar Hij boog het hoofd en gaf de geest. De Heer die zo groot en machtig is, wilde in de maagdelijke schoot komen en veracht, behoeftig en arm in de wereld verschijnen,
opdat de mensen, die zo arm en behoeftig waren en die zo’n grote behoefte hadden aan hemels voedsel, in Hem rijk zouden worden gemaakt door het bezit van het rijk der hemelen.

De functie van het hol en het nest is: bescherming bieden, een thuis. En rondom het nest of hol bevindt zich een territorium. Dat alles heeft Jezus niet; Hij heeft geen thuis, geen territorium en Hij geeft zichzelf in zijn kwetsbaarheid. De combinatie van de twee evangelieteksten: ‘De vossen immers, zegt Hij, hebben holen en de vogels van de hemel nesten maar de Mensenzoon, Christus, heeft niets waar Hij zijn hoofd op neer kan leggen.’ & ‘Maar Hij boog het hoofd en gaf de geest.’ raken mij. De naaktheid van Jezus aan het Kruis,  zijn kwetsbaarheid, zijn totale gave – hoe Hij zichzelf prijsgeeft: hier zien we Iemand die niets meer pretendeert, zich achter niets verschuilt, zich op niets laat voorstaan dan op het doen van de wil van zijn Vader.

In deze brief aan Agnes schrijft Clara over de ‘ruil’ die Agnes bij haar keuze tot het leven als claris heeft gemaakt: het vergankelijke voor het onvergankelijke en het eeuwige voor het tijdelijke. Hier spreekt Clara over de ruil die God zelf gemaakt heeft: De Heer die zo groot en machtig is, wilde in de maagdelijke schoot komen en veracht, behoeftig en arm in de wereld verschijnen. Hier wordt Agnes en ons door Clara een weg gewezen: de weg van de navolging van Christus. Door naast de arme te gaan staan, wordt Jezus bereikbaar voor de arme, de behoeftige, kleine mens. De levensvorm van Clara is het evangelie, is: in de voetstappen van de Heer treden.

En het doel bij dit alles: opdat de mensen, die zo arm en behoeftig waren en die zo’n grote behoefte hadden aan hemels voedsel, in Hem rijk zouden worden gemaakt. Door naast de arme te gaan staan, wordt Jezus bereikbaar voor de arme en kunnen zij in Hem komen en ontdekken: Gij zijt mijn Rijkdom en dat is mij genoeg!