Wij staan er niet alleen voor

Stille Zaterdag sta ik stil bij de dag van gisteren en waak bij het graf van Jezus.

Jezus zag op naar de hemel en bad.
Hij sliep niet, nee
waar wij slapen daar waakte Hij.
Gekroond met een doornenkroon
spottend bedoeld, ja
Koning is Hij door alle lijden heen.
Hij waakt over heel zijn volk
en gaf zijn leven voor mij.
Het kruis gedragen,
Zijn kruis – ons kruis  door Hem
gedragen. Een zware klus.
Wij staan er niet alleen voor.
En nu zijn we stil
lamgeslagen
maar niet zonder hoop.
Ik kom terug, zo heeft Hij ons beloofd,
leven sterken dan de dood.
Wij staan er niet alleen voor.

Kiezen voor het leven

Vandaag is aan ons de keuze: kies ik voor de dood of voor het leven? ‘Door de Heer uw God te beminnen, naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven, kies je voor het leven. Want daarvan hangt het af, of gij zult leven en of gij lang zult wonen op de grond,die de Heer aan uw vaderen, aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft toegezegd.‘ (Deut. 30,20)

Wat is het leven?
Wat is echt leven?
Wat is levengevend voor mij?
En wat is moordend?
Wat beneemt mij het leven?

Het leven is niet dat mijn hart klopt, mijn hersens werken, dat ik biologisch gezien leef. Natuurlijk ook dat is leven, maar toch is dit het ook niet.
Echt leven heeft voor mij met mijn ziel te maken. Een levend lichaam kan een dode ziel dragen. Echt leven is een levend lichaam met een levende ziel.

Wat heeft mijn ziel nodig om te leven? Mijn antwoord op die vraag is: de liefde van God en van mensen. Ik hou van God en voel mij door Hem geliefd. Als je iemand lief hebt, dan luister je ook naar hem ekin dan vertel je hem wat jou bezighoud. Dat gaat ook op voor God. Hem liefhebben maakt dat je luistert naar en spreekt met Hem. Zo’n relatie is levengevend.

Het is het niet verbonden zijn, het niet gezien, niet gehoord worden, het niet geliefd zijn wat moordend is.

Kiezen voor het leven is God liefhebben, met heel je hart en heel je ziel, en vanuit die liefde naar Hem luisteren, en met Hem in gesprek gaan. Leven vanuit die relatie, die gehechtheid aan Hem.

Gods liefde en mijn liefde voor Hem sluiten de liefde van mensen niet uit, integendeel. God vraagt ons ook elkaar te beminnen. Zo leven is echt leven.

Tot lof van God!

Wend je tot de Heer!

‘Wend je tot de Heer!
Laat hij je verlossen,
laat hij je bevrijden,
hij houdt toch van je?’
(Psalm 22, 9)

Vandaag is het Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Deze tijd is een tijd van inkeer, een tijd om ons tot de Heer te wenden, omdat Hij het is die ons verlossen en bevrijden zal uit liefde.

Ik wens jullie en mijzelf een goede en zegenrijke tijd. Ik laat mij dit jaar daarin ook aanspreken door Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. Afgelopen week heb ik het boekje ‘Leven met Ignatius’ van Nikolaas Sintobin gelezen en de komende tijd wil ik ook enkele geestelijke oefeningen van Ignatius tot mij nemen.

Een gezegende veertigdagentijd! Laten wij ons wenden tot de Heer!

Jezus Messias: Hij is het!

Hij is het!
Niet ik ben de Messias
maar Hij die sterker is dan ik.

Hij is het!
En God sprak: Dit is Hem
ja, mijn Zoon, de Welbeminde.

Hij is het!
Die Ik heb uitverkoren
mijn Geest rust op Hem, mijn Dienaar.

Hij is het!
Gekomen om ons te redden
te bevrijden van alle kwaad.

God zij dank!
Dat Hij het is, gekomen om
ons te zien en redden. Jezus
Hij is het!

Wachtende zien wij uit … (9)

‘Meester, wat moeten wij doen?’ (Lc. 3, 12)

Meester, wat moeten wij doen?
Delen van wat je hebt, met wie niet heeft!
en doe wat je moet doen, eerlijk en rechtvaardig!

Meester, wat moeten wij doen?
Jezus verwijst de tollenaars terug naar zichzelf:
vorder niet meer dan wat je is opgedragen!

Meester, wat moeten wij doen?
Jezus verwijst de soldaten terug naar zichzelf:
pers niemand af, laat je niet omkopen en neem genoegen met je soldij!

Meester, wat moet ik doen?
Jezus verwijst terug naar mijzelf:
doe wat je te doen staat, eerlijk en rechtvaardig!
Jezus heeft het ons voorgedaan.
Leef je roeping uit, ieder op eigen wijze naar de roeping,
en deelt met elkander, dat iedereen genoeg heeft,
leef voor elkaar, dan zal er licht en vrede zijn.

Wachtende zien wij uit … (8)

‘God wil niet dat er iemand verloren gaat’ (naar Mt. 18, 14)

Verloren lopen
wie doet het niet? nooit?
Voel jij je eenzaam?
Weet dat Hij je zoekt.
Hij, God, wil het niet
dat er iemand is
die verloren gaat.

Op zoek naar de mens
die verloren loopt
eenzaam en alleen
is Hij, God zoekt ons
zolang als nodig
tot wij Hem vinden!

Met dank aan mijn medezuster Hanneke van de Feminae Pacis die vanmorgen haar overweging eindigde met ‘dat Hij blijft zoeken tot ik vind.’

Wachtende zien wij uit … (7)

‘Vat moed en vrees niet; je God komt om je te redden!’ (Jes. 35, 4)

Vat moed en wanhoop niet
God zal er zijn, je redden
van je belagers.

Jesaja spreekt moed in
en droomt met open ogen
de toekomst open.

Wij zullen het zien, ja
als Hij komt, onze Redder
voor nu en altijd.

Kom, Heer God, kom nabij
wees licht in de duisternis
wij zien naar U uit!