Zet dus je hart op Mijn woorden

“Zet dus je hart op Mijn woorden, wees er begerig naar en je zult onderwezen worden.” (Wijsheid 6, 11)

Deze woorden uit de 1e lezing van vandaag blijven bij mij hangen. Ik herhaal ze in mijzelf en hoor wat zij mij vandaag te zeggen hebben.

Zet je hart op Mijn woorden. Luister met je hart naar wat Ik je te zeggen heb, laat Mij je raken tot in je ziel.

Mijn woorden. Laat wat je leest in de Schrift, je op weg zetten. En wat Ik je zeg in de stilte van je hart. Ik ga met je mee. Je zult niet alleen gaan.

Wees er begerig naar. Dat Mijn woorden zoet zijn in je mond. Zelfs de bittere woorden, als je er wat langer op kauwt! Begeer Mijn woorden als woorden van liefde en eeuwig leven. Ik hou van jou.

En je zult onderwezen worden. Mijn woorden zijn leringen voor het leven, woorden van leven ongekend. Geloof Mij op Mijn woord! Mijn woorden zullen je de weg wijzen. Zij bevatten de wijsheid die je nodig hebt onderweg. Laat Mij je onderrichten en Ik zal je zegenen.

“Zet dus je hart op Mijn woorden, wees er begerig naar en je zult onderwezen worden.” (Wijsheid 6, 11)

 

Advertenties

Wees wakker!

Wees dus Waakzaam, want je weet niet op welk uur de Mensenzoon komt!

Het evangelie (Mt. 25, 1-13) gaat over tien meisjes. Zij gaan hun Bruidegom tegemoet.

Als Matteüs zijn evangelie schrijft, leven de mensen in de verwachting dat Jezus de Christus zal wederkomen. Er begint zelfs al wat onrust te ontstaan omdat het zo lang duurt… en na zoveel jaren wachten we nog steeds.

Er zijn vijf wijze en vijf domme meisjes.  De domme hebben geen extra olie meegenomen om hun lamp bij te vullen. Zij hebben er geen rekening mee gehouden dat de komst van de Bruidegom misschien langer op zich laat wachten. Zij missen daarmee zijn komst! De vijf wijze meisjes hadden wel extra olie bij zich. Zij stonden klaar toen de Bruidegom kwam.

Het evangelie roept ons op waakzaam te zijn en op alles te zijn voorbereid. Het vraagt ons om wakker te blijven, niet in te suffen maar te blijven geloven en vertrouwen op de Heer. Het vraagt ons te blijven uitzien naar Hem, actief wakend en wachtend op de komst van de Heer.

Wees waakzaam en wakker,
Ik kom terug,
laat jullie niet alleen!

Wees waakzaam en wakker,
geloof in Mij,
geloof in de Belofte!

Wees waakzaam en wakker,
een open hart,
vrij voor Hem, de Mensenzoon!

Onze God heeft wakkere christenen nodig, mensen ‘ die het wel geloven’ …. nee, die het GELOVEN en die nooit op weg gaan zonder reserveolie om hun godslamp brandende te houden!

Een gezegende zondag ❤

Marginaal en missionair

“Het is begonnen bij iemand die zich door een Stem liet wegroepen uit zijn omgeving, met een belofte voor een nieuwe toekomst. Die toekomst ligt niet in het cirkelen om je eigen as, maar in het op-weg-gaan.” (Wim Dekker in ‘Marginaal en missionair’ blz. 202)

Uit die iemand, Abraham, is een volk ontstaan, een volk Gods, een gemeenschap van gelovigen. Binnen die gemeenschap is de belofte steeds opnieuw bevestigd. God blijft zich in de geschiedenis openbaren, Hij blijft mensen roepen en op-weg-zetten.

Zo’n Stem die klinkt…
Kan dat wel echt zijn en gezond? De meeste mensen verklaren je voor gek en vinden het wel prima als je hen er maar niet mee lastig valt en je verder geen schade aanricht met je verhaal.

Zo kwetsbaar en aangevochten als dat begin was bij Abraham, zo kwetsbaar en aangevochten is het ook vandaag als iemand getuigt van een Stem, en zich door die Stem op weg laat zetten.

In dit boek geeft Wim Dekker een kleine theologie voor de krimpende kerk. Hij beschrijft het proces van de secularisatie en hoe deze ook de kerken heeft besmet. Als je de Bijbel lees kom je tot de ontdekking dat God altijd marginaal is geweest, vanaf den beginne. En hoe margionaal samen kan gaan met missionair. Hij roept de kerken (en de gelovigen) op niet langer met hun eigen overleven bezig te zijn (naar buiten toe), maar op zoek te gaan naar hun eigen christelijke identiteit (naar binnen toe).

Wij moeten als kerken (en als gelovigen) niet met onze eigen dood als instituut bezig zijn, maar ons openen om de Stem te horen, ons door Hem op weg te laten zetten, zoals Abraham toen, met de belofte in onze rugzak van Gods Koninkrijk. God zendt zijn missionarissen op weg, ook vandaag en morgen!

Tot ziens op de Weg!

Gehoorzaamheid aan het evangelie

In de middagdienst lees ik de Brief aan de Romeinen. Vandaag het laatste hoofdstuk 16.

Een afsluitend hoofdstuk met vele groeten, een korte vermaning en een afsluitende doxologie.

Paulus waarschuwt de Romeinen (en ons) om hen die de oorzaak zijn van tweedracht en ergernis in het oog te houden en hen die in strijd met de leer die wij ontvangen hebben handelen te vermijden.

Dwaling en ontrouw, tweedracht en ergernis zijn van alle tijden. Waar het om gaat is: gehoorzaamheid aan het evangelie. Paulus schrijft in zijn brief: ik ben gelukkig met uw gehoorzaamheid aan het evangelie.

En daarmee zijn wij terug bij de kern van deze brief: de rechtvaardige zal door het geloof leven!

“Het evangelie is de goddelijke kracht tot redding van ieder die er in gelooft. De rechtvaardige zal leven door het geloof alleen! Paulus zegt daarmee dat je het leven en je redding niet kunt verdienen, ook niet door gebed, boete en ascese. Alleen het geloof is nodig en dat is voor iedereen die erin gelooft, niet alleen de gedoopten, maar voor iedereen die er in gelooft!”

Uit mijn blog bij Romeinen 1; zie https://zustermarianne.wordpress.com/2017/06/02/het-geloof-alleen/

Paulus spreekt over de gehoorzaamheid aan het evangelie. Dat raakt mij. Als kloosterling heb ik ook de gelofte van gehoorzaamheid afgelegd. Is dat een gehooorzaamheid aan de overste? aan de gemeenschap? aan de orde? Dat wordt er vaak van gemaakt. Naar mijn mening gaat het bij deze gelofte om de gehoorzaamheid aan God, aan de Allerhoogste. En om de gehoorzaamheid aan het evangelie, aan het Woord dat wij van deze Allerhoogste zelf ontvangen hebben. En ja, die gelofte heb ik afgelegd binnen de ruimte van de gemeenschap en in de handen van mijn overste. Christen zijn kan niet zonder gemeenschap… ik heb daar in ieder geval de gemeenschap van de kerk voor nodig, broeders en zusters – mensen van de Weg – met wie ik samen op weg mag zijn, gehoorzaam aan het evangelie!

Tot lof van God!

 

Het Woord van God uitzaaien

In de middagdienst lees ik de Brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 15 gaat verder op hoofdstuk 14:

  • Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste.
  • Ook Christus heeft zichzelf niet gezocht.
  • Aanvaard elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot eer van God.

Elkaar in zwakheid en kwetsbaarheid dragen en aanvaarden, broeder en zuster zijn van hen die je onderweg gegeven zijn als mensen en tochtgenoten van de Weg. God eren in je broeder en zuster, door deze te aanvaarden, zoals ook God deze en ook jou aanvaard.

  • Paulus presenteert zichzelf als Apostel van de heidenen, pionier in de naam van God, nieuwe gebiedend bekerend opdat zij die nog niet van Hem hebben gehoord zullen horen en tot inzicht zullen komen.

Ik moest hierbij denken aan het beeld dat ik in Steyl zag: het Woord van God over de wereld uitzaaien!

zie blog https://zustermarianne.wordpress.com/2017/10/14/te-gast-in-kloosterdorp-steyl-2/

 

Het koninkrijk van God: een kwestie van van gerechtigheid en vrede

In de middagdienst lees ik de Brief aan de Romeinen. In hoofdstuk 14 gaat het over de verschillende opvattingen binnen de geloofsgemeenschap aangaande wel of geen vlees eten en het wel of geen onderscheid maken tussen de dagen (zondag/sabbat).

Paulus benadrukt dat we ieder zijn overtuiging moeten gunnen en dat we ieder die zwak is in het geloof moeten aanvaarden zonder zijn opvattingen te betwisten. Wat wij doen of laten doen we om de Heer. Of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. Aan Hem alleen hoeven we rekenschap af te leggen.

Paulus vraagt ons met aandrang elkaar niet te veroordelen en onze broeder of zuster geen aanstoot of ergenis te geven.

Niets is onrein uit zichzelf. Iets is alleen onrein voor hem of haar die het als zodanig beschouwt. Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Alles is rein. Het wordt slecht wanneer men door zijn eten aanstoot geeft. Behoud je eigen overtuiging en erger je broeder/zuster niet door aanstoot te geven. (Aldus Paulus).

Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Het gaat om de gerechtigheid, om de vrede van God. Het gaat er niet om dat je je aan bepaalde spijswetten of wetten van de kerk houd, het gaat om de gerechtigheid, om de vrede van God. Daar waar je broeder of zuster een andere overtuiging heeft, aanvaard hem of haar en geef geen aanstoot of ergernis. Behoud je eigen overtuiging, zonder de ander aanstoot te geven, houd rekening met elkaar en bewaar de vrede onder elkaar. Het koninkrijk van God is een kwestie van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Daar gaat het om, en niet om wat we wel of niet eten of drinken.

Tot lof van God!

De liefde vervult de gehele wet

In de middagdienst lees ik de Brief aan de Romeinen. In hoofdstuk 13 gaat het over het gezag van de overheid. Deze staat, zo hoort het althans, in dienst van God.

  • Geef ieder wat hem toekomt: belastingen en tol aan wie u belasting en tol verschuldigd bent, ontzag en eerbied aan wie ontzag en eerbied toekomen.
  • De liefde vervult de gehele wet.
  • De nacht loopt ten einde. De dag breekt aan. Laten we ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en de wapens aandoen van het licht.

Deze laatste woorden doen mij denken aan een adventslied: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij (refrein):

Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!

Ziet naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat:
De lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!

Een twijgje, weerloos en ontdaan,
– zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel,
dat twijgje heet: Emmanuel.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!

Die naam zal ons ten leven zijn.
een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad
dat uw verlosser binnengaat.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!

(Tekst: Huub Oosterhuis)

Het gezag van de overheid staat helaas niet altijd in dienst van God. En niet iedereen is bereid om tol en belastingen te betalen voor degene die dat toekomt. Laten we ons ontdoen van de werken van de duisternis en de wapens aandoen van het licht: de liefde vervult de gehele wet!

Ik vind het mooi dat Huub Oosterhuis in dit lied daarmee verwijst naar Jezus de Christus. Hij is het die de duisternis van de nacht gebroken heeft voor ons. Hij is de Dag zelf, het eeuwige Licht. En wij zijn geroepen als Hem te zijn, kinderen van het Licht, Lichtbrengers in Zijn Naam! Laten we ons ontdoen van de werken van de duisternis en de wapens aandoen van het licht: de liefde vervult de gehele wet!