Vader van alle gelovigen

In de middagdienst lees ik de Brief aan de Romeinen. In hoofdstuk 4 raakte mij het volgende:

 • Abraham heeft God geloofd en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid!
 • Degene die werkt krijgt loon, niet als gunst maar als recht. Degene die niet werkt, maar wel gelooft in Hem die de goddelozen rechtvaardigt, wordt zijn geloof als gerechtigheid aangerekend.
 • Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een bezegeling van de rechtvaardiging die hij als onbesnedene reeds bezat. Zo is hij vader van alle gelovigen.

Alle gelovigen, gedoopten en ongedoopten, allen die geloven in Hem, worden door God gerechtvaardigd! Wat voor de besnijdenis opging (naar aanleiding van die kwestie schrijft Paulus de Romeinen) gaat volgens mij ook op voor het doopsel. Het past voor mij ook bij wat ik Jezus zie doen, als ik zijn evangelie lees: Hij sluit niemand uit! Allen die geloven in Hem zijn welkom en horen er bij! Hoe moeilijk is dit voor ons om te geloven en te doen? En toch…. het doopsel is geen voorwaarde om er bij te horen, het geloof alleen. Het doopsel kan de rechtvaardiging door het geloof wel bezegelen!

Tot lof van God. Amen.

Gods trouw door alles heen

In de middagdienst lees ik de Brief aan de Romeinen. In hoofdstuk 3 raakte mij het volgende:

 • De ontrouw van de mensen, Jood of Griek, kan Gods trouw niet teniet doen, volstrekt niet!
 • De Wet doet alleen maar de zonde kennen.
 • Er is maar één God die Joden en Grieken, gelovigen en heidenen, op grond bvan het geloof zal rechtvaardigen.
 • De Wet van het geloof, het geloof in de verlossing die in Jezus Christus is, rechtvaardigt ons allen door het geloof alleen. Hiermee is de Wet niet overbodig, integendeel, hiermee komt de Wet tot haar recht.

Als er een God zou zijn, dan zou onze wereld er echt anders uitzien!‘ Dat hoor je met regelmaat wel iemand zeggen, als je verteld dat je gelooft. De zonde en de ontrouw van de mensen wordt dan als argument genoemd voor het niet bestaan van God. Paulus zegt ons: de ontrouw van de mensen, Jood of Griek, kan Gods trouw niet teniet doen, volstrekt niet!

De Wet en de Bijbel, doet ons de zonde kennen, leert ons wat God van ons vraagt én dat lezende beseffen we hoe vaak ons dat niet lukt, hoe vaak we ons doel missen. Joden en Grieken, gelovigen en ongelovigen, allen missen wij met grote regelmaat ons doel en drijven we af van God, in plaats van dat we Hem naderen, gaan we eigen wegen en niet Gods wegen. De Wet leert ons de zonde kennen.

De Wet en het Woord van God leert ons ook dat we mogen vertrouwen op de genade van God en dat ieder die in Jezus gelooft als Christus en Verlosser, door zijn of haar geloof reeds gered is! Gods trouw  wordt zichtbaar in Jezus Christus. Hij laat ons niet los, omdat God God is. Dat is nog eens een geweldige boodschap!

 

Niet de hoorders, maar de onderhouders

In de middagdienst lees ik de Brief aan de Romeinen. In hoofdstuk 2 raakte mij het volgende:

 • Met je oordeel over anderen veroordeel je jezelf.
 • God zal oordelen en Hij kent geen aanziens des persoons.
 • Niet de hoorders van de Wet zijn rechtvaardig in Gods oog, maar de onderhouders van de Wet.
 • Jood (Christen) ben je van binnen.
 • De werkelijke besnijdenis is er een van het hart, een geestelijke en niet naar de Wet. Iemand die zo besneden is, wordt door de mensen niet geprezen, maar wel door God.

Bij God is er geen aanziens des persoons. Jood of Griek? Rooms of Luthers? Christen of moslim of … ? Het gaat om hoe je leeft en doet. En God alleen komt het oordeel toe!

Niet de hoorders, maar de onderhouders van de Wet, zij die het Woord doen, of ze het nu gehoord hebben of gewoon doen vanuit hun hart! Deze onderhouders zijn rechtvaardig in Gods oog! De besnijdenis is er een van het hart. De mensen begrijpen dit vaak niet en hebben hun oordeel klaar, maar God ziet deze mens en Hij prijst ze rechtvaardig.

Leer mij door uw ogen te kijken, God
dat ik de ander niet veroordeel, het oordeel aan U laat
en dat ik niet alleen hoorder, maar vooral ook onderhouder
van uw Wet, uw Woord mag zijn,
zoals Abraham en Jezus, die uw Stem hebben gehoord
en zijn gegaan waar U hen zond,
en om te doen wat U hen vroeg.
Amen.

Tot lof van God!

Echt leven breekt door

Wat is het leven?
Adem en hartslag ja
mij door God gegeven.
Iedere seconde stroomt het
leven in mij.
Adem en hartslag willen stromen
door mij heen, frank en vrij…
zo is het echte leven,
zo zou het moeten zijn.

De vrees van de Heer
bewaakt mijn leven, mijn ziel.
God houdt van zijn mens, zijn schepsel,
laat zijn krachten wonen en werken in mij
en waar Hij mijn lof bewaakt
daar kan de vijand niet binnen dringen,
geen plaats is daar voor hem.

Liefde opent, geeft ruimte
en verdrijft de verstikkende vrees.
Wijsheid ziet en weet, doorgrondt
en maakt vrij van niet-weten.
Angst en onwetendheid ontnemen mij
adem en hartslag, het leven.
Liefde en wijsheid maken zacht,
het echte leven wekken zij in mij.

Geduld geeft ruimte, maakt tijd in geest
en verdrijft de dodende toorn.
Nederigheid schept ruimte in plaats
en vernietigt de opwinding,
het mij willen stellen boven de ander.
Woede en opwinding ontnemen mij
adem en hartslag, het leven.
Geduld en nederigheid maken zacht,
het echte leven wekken zij in mij.

Armoede met vreugde gepaard,
geen gebrek, delen wat je hebt.
Zij verdrijft de gierigheid die verstikt,
de hebzucht die ons geen vreugde kan schenken.
Alles is gegeven, ik bén arm
en dat is een vreugde,
geeft adem, hartslag, het leven, maakt zacht
het echte leven wekt zij in mij.

Rust opent, geeft ruimte in mijn ziel
en haalt de verstikkende zorgen van mij weg.
Bezinning voedt mijn ziel, geeft leven
en behoedt mij voor ronddolen.
Bezorgdheid en ronddolen ontnemen mij
adem en hartslag, het leven.
Rust en bezinning maken zacht,
het echte leven wekken zij in mij.

Barmhartigheid raakt, ziet en doet
breekt door de moordende verharding heen.
Een wijze maat vraagt om een groot en open hart
en bevrijdt mij van een onbarmhartige veeleisendheid.
Verharding kost je je echte leven, ontnemen mij
adem, hartslag, het leven.
Een barmhartig en open hart maakt zacht,
het echte leven wekt zij in mij.

Wat is het leven? Wat is het echte leven?
Leef in mij lieve God, herschep mijn hart
leef in mij door uw deugden, uw krachten.
Wek mijn zachtheid, doorbreek mijn hardheid,
dat ik het echte leven leven mag
zoals U zag toen U mij maakte
en waarvan U zei: het is goed, heel goed!

Deze blog heb ik eerder gepubliceerd (24 april 2016), maar hij is op voor mij onverklaarbare wijze zoek geraakt. Via Karina Aarts, die de tekst in haar afstudeerscriptie heeft gebruikt, vond ik hem terug. Best een mooie tekst (al zeg ik het zelf)! Dank je Karina voor het bewaren en teruggeven!

Ik schreef de blog naar aanleiding van een bezinningsdag over Wijsheidsspreuk 27 van Franciscus van Assisi en heb daarbij gebruik gemaakt van gedachten van Sandra van der Zon.

Het geloof alleen!

In de middagdienst lees ik de Brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 1 heb ik ondertussen gehad. Een aantal dingen raakte mij en waren stof tot nadenken:

De missie van Paulus: alle mensen brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof. Wat is dat? De gehoorzaamheid van het geloof: luisteren naar Hem, niet wat ik wil, maar wat God wil, doen wat Jezus gedaan heeft: doen wat God de Vader je vraagt. De gehoorzaamheid van het geloof: gehoorgeven aan de roepstem van God. Het begint met luisteren!

Het evangelie is de goddelijke kracht tot redding van ieder die er in gelooft. De rechtvaardige zal leven door het geloof alleen! Paulus zegt daarmee dat je het leven en je redding niet kunt verdienen, ook niet door gebed, boete en ascese. Alleen het geloof is nodig en dat is voor iedereen die erin gelooft, niet alleen de gedoopten, maar voor iedereen die er in gelooft!

Het gaat niet om de schepping maar om de Schepper. God openbaart zich in zijn schepping. Hoe moeilijk is het om God de Onzichtbare boven al het zichtbare te vereren… wij vereren vaak de werken waarin God zich openbaart, alsof het ons eigen werk is. Het gaat altijd weer om God, om God alleen.

Samengevat: het gaat om het geloof in God de vader en in zijn Zoon Jezus Christus. Meer is niet nodig. En dat gaat op voor iedereen. Het evangelie sluit niemand uit. De ongelovige sluit zichzelf uit door niet in het evangelie te geloven. Daarmee kun je vragen stellen bij de uitsluiting van gelovigen door de kerk omwille van bijvoorbeeld hun seksuele geaardheid of hun niet-gedoopt zijn.  Het geloof sluit niemand uit. Het geloof redt alleen, ieder die gelooft. Wat een bevrijdende boodschap!

Tot lof van God!

Leven met de Eeuwige

‘En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.’ Deze zin uit het evangelie van vandaag (Joh. 17, 1-11a) blijft bij mij hangen. Ik mijmer er wat over door.

Het eeuwig leven
is een leven waarin wij God kennen
en zijn Zoon Jezus Christus.

Het eeuwig leven
is een leven met Hem, de Eeuwige
onze Vader, door de Zoon.

Het eeuwig leven
is een leven met Hem, iedere dag
vandaag en morgen, altijd.

Dat wij U kennen,
het aandurven met U te leven, God.
Kom, Geest van God, leef in mij!

Een gezegende zondag en een goede tocht op weg naar Pinksteren!

Anders, met nieuwe ogen

Hemelvaart en Pinksteren vier ik dit jaar mee in de Martinuskerk in Arnhem. De komende maanden zal ik daar mijn ‘thuiskerk’ hebben, naast de bidruimte op mijn eigen kamer. Het vieren in deze parochiegemeenschap is anders dan in de kleine kapel in De Bron. Anders ja, maar zeker niet minder. Een redelijk gevulde kerk, een veelkleurige kerkgemeenschap, internationaal en alle leeftijden kom je tegen! Betrokken gelovigen die ook actief betrokken zijn in de viering en dan ook nog een inspirerende voorganger. Ik heb het getroffen en voel mij vanaf het begin thuis in deze parochiekerk!

Onze kerk is een wereldkerk en dat was ik wat kwijtgeraakt na al die jaren in de kapel van De Bron, met haar eigen liturgie en eigen meevierende kerkgemeenschap. Zo vier ik nu dus anders, niet beter, maar anders en dan kijk je gewoon weer even anders, met nieuwe ogen. En ik merk hoe goed het is om eens met nieuwe andere ogen te kijken.

Het is natuurlijk niet echt vergelijkbaar, maar ik dacht: zou dat voor het kijken van de leerlingen naar Jezus ook zo zijn geweest voor en na Jezus zijn Hemelvaart? Voor en na Pinsteren?

Voor de Hemelvaart van Jezus zagen de leerlingen Hem als de Verrezen Heer, geestelijk en lichamelijk aanwezig. Een periode waarin Jezus hen voorbereidt op zijn heengaan naar de Vader. Na zijn Hemelvaart is Hij er niet meer. Ervaren de leerlingen dit als leegte? Ze staan in ieder geval vol verbazing te kijken als je de afbeeldingen in de kunst en de woorden in de Bijbel mag geloven. En na Pinksteren is Hij er in de Helper, de Heilige Geest, je zou kunnen zeggen: Jezus, maar dan anders!

Jezus, Jij gaf voor ons de Geest
op het kruis van Goede Vrijdag
Je leven voor ons gegeven
omdat Hij, de Vader, het vroeg.

Jezus, Jij ging terug naar God
ten hemel gevaren, naar Hem
die ook onze Vader God is,
welkom thuis in Je Vaders huis!

Jezus, Jouw Geest ons gegeven
doorgegeven, op Pinksteren
als Helper en Pleitbezorger
om in Jouw Naam op weg te gaan.

Tot lof van God! Amen.